شهربانو

6dc88e8303c06579236ceab1dc6e7bd8
 
باران نمی بارید اما
چشمم بارانی سرخی را می گشت در شلوغ شهر
که آتشی گداخته بود در خیابان!
عصر
دیدمت با سایه ای که کنارت راه می رفت
بارانی سفیدت
آب سردی بود روی همه پرسه هایم
                                             در شهرت
                                             که ورق می خورد در باران
                                             که ورق می خورد در اندوه
شهربانو!